Byggbolag bygger hus uttagsbeskattning  (läst 1387 gånger) Skriv ut

1 B


Ernern  oktober 12, 2015, 06:54:59 PM

Byggbolag köper villa fastighet renoverar och säljer med förlust.

Förlusten för med sig att planen med en ytterligare verksamhet läggs på is och bolaget fokuserar på sin huvudverksamhet rörinstallationer.

Överraskningen kommer när bolagets revisor påtalar att förlusten inte är avdragsgill och ska avräknas mot kommande vinster under kapital.
Uttagsbeskattning ska också redovisas.
 
Men jag anser att om ett byggföretag som bedriver bygg och rörinstalations verksamhet utökar befintlig verksamhet med fastighets renovering/ förfinande som sedan säljs till utomstående genom mäklarföretag där det även finns avtal att mäklar företaget ska finna fastigheter som sedan förfinas av byggföretaget, så är det i mina ögon helt naturlig bygg verksamhet.
finns även affärskontakt inom alla led för utföra fastighets arbetet, leverans av prefabricerade hus/ delar mm
Mitt i uppstarten av fastighets verksamheten sköt rörverksamheten fart och fastighets verksamheten fick vänta till senare tillfälle.

Så är historien inget konstigt inga närstående problem mm

1, Hur kommer det sig att ett byggbolag inte får ett underskott avdragsgillt i sin näringsverksamhet, bolagsordningen säger bolaget bedriver bygg och rörinstallationer som verksamhet?.

2, Hur ska vi motivera att det är ett led i bolagets verksamhet precis på samma sätt som rörinstallationer där vi också då och då gör förlust på jobb.

Tack på förhand

Loggat


Fredrik Stigsson  oktober 16, 2015, 10:12:19 AM

Hej!

1, Hur kommer det sig att ett byggbolag inte får ett underskott avdragsgillt i sin näringsverksamhet, bolagsordningen säger bolaget bedriver bygg och rörinstallationer som verksamhet?.
2, Hur ska vi motivera att det är ett led i bolagets verksamhet precis på samma sätt som rörinstallationer där vi också då och då gör förlust på jobb.

Jag anser att förlusten är avdragsgill i näringsverksamheten på grund av att fastigheten är en lagerfastighet. Lagerfastigheter är fastigheter som innehas enbart i syfte att säljas vidare och klassificeras därför som varulager. Den paragraf i inkomstskattelagen som kan ställa till det och som gör det svårt att tolka det här fallet är paragraf 13 i kapitel 24 i inkomstskattelagen, nedan finns utdrag från inkomstskattelagen.

Inkomstskattelagen, 27 kap. Byggnadsrörelse, handel med fastigheter och tomtrörelse:
1 § I detta kapitel finns särskilda bestämmelser om

- byggnadsrörelse och handel med fastigheter i 2-8 och 18 §§, och

- tomtrörelse i 3 och 9-18 §§.

Byggnadsrörelse och handel med fastigheter

Innehav av lagertillgång

2 § Den som innehar en tillgång som är en lagertillgång enligt bestämmelserna i 4-7 §§ anses bedriva antingen byggnadsrörelse eller handel med fastigheter.

Avyttring av byggnadstomt

3 § Om en byggnadstomt avyttras av någon som bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter, anses avyttringen ingå i den verksamheten. Om verksamheten huvudsakligen består av tomtrörelse, anses avyttringen i stället ingå i tomtrörelsen.

Vad som avses med byggnadstomt framgår av 9 §.

Lagerfastigheter

4 § Om en fastighet förvärvas genom köp, byte eller på liknande sätt av någon som bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter, blir fastigheten en lagertillgång hos förvärvaren. Detsamma gäller om en fastighet förvärvas på sådant sätt av maken till den som bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter.

Första stycket gäller också om förvärvaren eller dennes make är företagsledare i ett fåmansföretag eller ett fåmanshandelsbolag och fastigheten skulle ha varit en lagertillgång i byggnadsrörelse eller handel med fastigheter om den hade förvärvats av företaget.

Att första och andra styckena inte gäller fastigheter som blir privatbostadsfastigheter framgår av 13 kap. 1 § tredje stycket. Lag (2008:1316).

5 § Bestämmelserna i 4 § gäller inte

1. om fastigheten uppenbarligen förvärvas för att till huvudsaklig del användas stadigvarande i en annan näringsverksamhet än fastighetsförvaltning som bedrivs av fastighetsägaren eller dennes make eller av ett fåmansföretag eller ett fåmanshandelsbolag där fastighetsägaren eller maken är företagsledare, eller

2. när det gäller byggnadsrörelse, om förvärvet uppenbarligen helt saknar samband med byggnadsrörelsen.


Inkomstskattelagen, 25 kap:
Kapitalförluster på fastigheter
12 § Om ett företag som enligt 24 kap. 13 § kan inneha en näringsbetingad andel har gjort en kapitalförlust på en fastighet, får denna dras av bara mot kapitalvinster på fastigheter. Om en del av en förlust inte kan dras av, får den dras av mot en annan juridisk persons kapitalvinster på fastigheter om var och en av de juridiska personerna

1. begär det för ett beskattningsår som har samma deklarationstidpunkt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) eller som skulle ha haft det om inte någon av de juridiska personernas bokföringsskyldighet upphör, och

2. med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till den andra juridiska personen.

Till den del en förlust inte kan dras av behandlas den det följande beskattningsåret som en ny kapitalförlust på fastigheter hos den juridiska person som haft förlusten.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas inte om fastigheten under de tre senaste åren i betydande omfattning har använts för produktions- eller kontorsändamål eller liknande hos det avyttrande företaget eller hos ett företag i intressegemenskap. Om det föreligger särskilda omständigheter tillämpas inte första stycket trots att fastigheten har använts i mindre omfattning på angivet sätt.

Första stycket första meningen, andra och tredje styckena tillämpas på motsvarande sätt om företaget beskattas för näringsverksamhet i ett handelsbolag eller i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person. Om skattskyldigheten för en andel i ett sådant bolag eller sådan utländsk juridisk person övergår till någon annan, gäller i stället bestämmelserna denne. Om skattskyldigheten för en andel i ett svenskt handelsbolag övergår till en fysisk person tillämpas dock bestämmelsen i 45 kap. 32 a §. Lag (2011:1256).


Inkomstskattelagen, kap 24:
13 § Med näringsbetingad andel avses en andel i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening, om den uppfyller villkoren i 14 § och ägs av en sådan juridisk person (ägarföretaget) som är

1. ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som inte är ett investmentföretag,

2. en svensk stiftelse eller svensk ideell förening och som inte omfattas av bestämmelserna om undantag från skattskyldighet i 7 kap.,

3. en svensk sparbank,

4. ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag, eller

5. ett utländskt bolag som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som motsvarar något sådant svenskt företag som anges i 1-4. Lag (2004:1147).

14 § Andelen ska vara en kapitaltillgång och uppfylla någon av följande förutsättningar:

1. Andelen är inte marknadsnoterad.

2. Det sammanlagda röstetalet för ägarföretagets samtliga andelar i det ägda företaget motsvarar tio procent eller mer av röstetalet för samtliga andelar i företaget.

3. Innehavet av andelen betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget eller av ett företag som med hänsyn till äganderättsförhållanden eller organisatoriska förhållanden kan anses stå det nära.

Andelen ska anses vara marknadsnoterad även om marknadsnoteringen har upphört i anslutning till inledandet av ett förfarande om inlösen, fusion, fission, likvidation eller konkurs.

En andel i ett privatbostadsföretag anses inte näringsbetingad. Lag (2007:1122).

Loggat