Forumnyheter:

Nytt forum om bokföring!

Huvudmeny

angående avskrivningar

Startat av jejja, juli 07, 2010, 01:26:27 AM

Föregående ämne - Nästa ämne

jejja

Om en inventarie är av ett "mindre värde" (under ett halvt prisbasbelopp), får det skrivas av direkt.

Har den ett högre värde, säg 25.000, så måste man göra en räkenskaplig avskrivning eller restvärdesavskrivning. Nästa år har den alltså värdet 0,70 * 25.000 = 17.500.

Nu blir det intressant. Får inventarien då dras av i sin helhet, eftersom den är under gränsen för "mindre värde"? Eller måste den fortsatt skrivas av enl räkenskapsenlig eller restvärdesavskrivning?

Om man gör ett tankeexperiment så skulle man kunna sälja inventarien för 17.500 för att direkt köpa tillbaka den för samma summa, och då få göra ett direktavdrag... så då verkar det rimligt att kunna göra detta ändå.

Någon som vet vad som gäller?

TimFaste

En inventarie är en s.k. "anläggningstillgång". Enligt Årsredovisningslagen 4 kap. 1 § återfinner vi följande definitioner:"Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång". Allt, stort som smått, som ska användas under en längre tid i verksamheten skulle alltså enligt denna definition vara anläggningstillgång.

Det skulle dock vara mycket opraktiskt att behöva följa en sådan princip för allt smått och gott som köps in till företaget. Främst eftersom det också skulle ställa krav på avskrivningar och anläggningsregister. Därför finns förenklingsmöjligheten att direkt kostnadsföra inköp som understiger ett halvt prisbasbelopp.

I K2-reglerna (BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag) sägs det i punkt 10.21 "Avskrivning får göras genom att det totala anskaffningsvärdet skrivs av till dess tillgångens redovisade värde är noll kronor. Avskrivning får även göras genom att det totala anskaffningsvärdet minskat med ett fastställt restvärde skrivs av till dess tillgångens redovisade värde motsvarar restvärdet."

En tillgång som vid anskaffningstidpunkten bedömdes vara anläggningstillgång kan således inte "omklassificeras" till att bli en förbrukningsinventarie. Den kan säljas eller utrangeras - eller om verksamheten inbegriper handel med den typen av produkter så kan den bli en lagertillgång.

Naturligtvis kan man sälja och köpa tillbaka, men till vilken nytta? Och risken finns att fiskus ser igenom transaktionerna och bedömer dem ur beskattningssynvinkel som ogiltiga. Fast, om det handlar om enstaka transaktioner som ju med nödvändighet blir av "mindre värde" så säger kanske t.o.m. Skatteverket "Till vilken nytta?" och struntar i det hela.

jejja

Citat från: TimFaste skrivet juli 07, 2010, 09:22:26 AM
En tillgång som vid anskaffningstidpunkten bedömdes vara anläggningstillgång kan således inte "omklassificeras" till att bli en förbrukningsinventarie. Den kan säljas eller utrangeras - eller om verksamheten inbegriper handel med den typen av produkter så kan den bli en lagertillgång.

Aha, ja det låter ju rimligt. Jag hittade dock en intressant text när jag letade efter vidare vägledning i detta. I prop 2005/06:174 (http://data.riksdagen.se/fil/c683867f-5cfe-44f9-aa11-347559114b03), "förenklade skattregler med anledning av ny redovisningslagstiftning", återges på sid 22:


Citat från: Regeringen
I utkastet till allmänt råd föreslås att 5 000 kronor genomgående skall behandlas som ett oväsentligt belopp. En inventarie som inte har ett högre anskaffningsvärde skall således kostnadsföras direkt och behöver inte tas upp i balansräkningen. Av den anledningen borde enligt Bokföringsnämndens mening också ett avskrivningsunder- lag som inte uppgår till mer än 5 000 kronor få skrivas av direkt. Detta skulle innebära att de eviga avskrivningarna kan brytas och ligger i linje med förslaget i övrigt. Bokföringsnämnden har mot denna bakgrund hemställt att reglerna om värdeminskningsavdrag ändras. Regeringen delar Bokföringsnämndens uppfattning och föreslår att enskilda närings- idkare som upprättar ett förenklat årsbokslut skall kunna göra avdrag för ett belopp som motsvarar hela avskrivningsunderlaget när detta inte överstiger 5 000 kronor.

Nu gäller detta förstås enskilda näringsidkare och den tidigare beloppsgränsen för "mindre värde", men det tyder ändå på att det finns tankar kring detta.

Samtidigt är ju BFN 2008:1 10.21 tydlig att det skrivs av till dess tillgångens redovisade värde är noll kronor.

Jag är inte ute efter att luras, utan det vore bra med en sak mindre att hålla koll på i bokslutet... och kunde detta göras enl god redovisningssed vore det såklart bra (även om "mindre värde" i sig egentligen är ett avsteg från detta för att just minska administrationen).

TimFaste

Det är helt riktigt. Tanken är att när hela avskrivningsunderlaget - alltså inte den enskilda inventarien - når denna nedre gräns så kan man skriva bort hela klumpen.