Forumnyheter:

Nytt forum om bokföring!

Huvudmeny

Förskottsbetalning från kunder

Startat av Vertuu, oktober 06, 2009, 10:18:10 AM

Föregående ämne - Nästa ämne

Vertuu

Vår verksamhet kontrakterar löpande kunder för en tjänst som ska utföres under loppet av en månad i slutet av räkenskapsåret (inte i nästa år).

Vi fakturerar betalningarna flera månader i förskott. Om man ska bokföra "korrekt" antar jag att fakturorna ska konteras som "förskott från kund": 2420.

Men gör vi på detta vis kommer vår balansräkning se helt tokig ut och inte dröja länge förrän en kontrollbalans behöver göras.

Finns det någon alternativ lösning på detta?

TimFaste

Ett litet klargörande:

Citera... en tjänst som ska utföres under loppet av en månad i slutet av räkenskapsåret ...

Lägger ni ner kostnader löpande under året fram till och med "leveransmånaden" eller inträffar alla utgifterna under denna sista månad?

/tim

Vertuu

Vi har löpande utgifter, t ex lokalhyra, lön, mm. Men en stor del av utgifterna sker under den månaden och 1-2 månader innan.

TimFaste

Jag borde ha ställt några frågor till:

Är det uppdrag på löpande räkning (alltså debitering per nedlagd timme och gjorda utlägg)?
Är det provisionsbaserade uppdrag?
Om det inte är någon av ovanstående typer så blir det s.k. uppdrag till fast pris.

Det finns en annan modell också, men den verkar inte vara tillämplig eftersom arbetet tydligen är fokuserat på denna sista månad under räkenskapsåret ("Uppdrag med ett obestämt antal aktiviteter under en överenskommen tidsperiod").

/tim

Vertuu

Det är uppdrag till fast pris enbart

TimFaste

Vi säger att ni väljer att tillämpa förenklingsreglerna för Aktiebolag - s.k. "K1-reglerna" (BFNAR 2008:1). Jag har också uppfattat det som att det är ett tjänsteuppdrag - alltså inte entreprenad som avser produktion av ett eller flera objekt!

Om man tillämpar huvudregeln enligt BFNAR 2008:1 punkt 6.15 - 6.20 så kan man lite förenklat säga att man löpande håller reda på varje projekts färdigställandegrad. Nettoomsättningen som ska hamna i resultaträkningen i bokslutet baseras på färdigställandegraden. Nu kommer era projekt om jag förstått det rätt att vara 100 % färdiga i bokslutet så det är alltså inget problem.

Upparbetade utgifter utgör då i princip en fordran som möter skulden. För att ha koll på det krävs en fungerande projektredovisning.

Jag väljer att citera några tankar från följande länk:http://www.heinestams.se/scripts/f2multi.php?u_id=52&artikel_id=302&PHPSESSID=d3536dae9332e35d0eb49c60ca56a681

CiteraNågra vanliga missförstånd rörande kapitalbrist


Det är normalt inte möjligt att utläsa ur bolagets bokföring, års- eller periodbokslut om eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet så att skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning föreligger. Anledningen till detta är att det egna kapital som avses är det som framkommer när de särskilda värderingsregler som anges i ABL 25:14 tillämpas

Av ovan framgår då att en uppgift i ett aktiebolags förvaltningsberättelse med lydelsen "Som framgår av balansräkningen har bolaget förbrukat mer än halva aktiekapitalet och skyldighet föreligger därför att upprätta en kontrollbalansräkning" inte är lämplig. Däremot är givetvis det bokförda egna kapitalet en viktig indikation för styrelsen när det gäller att överväga om kapitalbrist kan befaras eller ej

Ett bolag som är skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning eller att gå i likvidation behöver inte alls vara "konkursmässigt" eller på obestånd. Obestånd och konkurs handlar uteslutande om bolagets betalningsförmåga vilken kan vara god även om mer än halva det registrerade aktiekapitalet gått förlorat. Detta kan bero på en större andel skulder som inte ska amorteras eller återbetalas inom de närmsta åren (t.ex. en utnyttjad checkräkningskredit)

Så er viktigaste upgift är att hålla koll på projekten. Hur stor del av bolagets utgifter hör samman med de projekt som förskottsfakturerats? Ifall ert affärssystem kan hantera projektredovisning så bör ni kunna tillämpa principerna från huvudregeln enligt K1-reglerna. I så fall skall kostnaden bedömas utifrån färdigställandegraden! Med hjälp av en sådan uppföljning bör styrelsen kunna bedöma huruvida det egna kapitalet förbrukats till mer än hälften - oavsett hur balansräkningen ser ut. Om ni dessutom kan hantera projekten så att balansräkningen återspeglar projektens färdigställandegrad så är det ännu bättre!

/tim

Vertuu

Är inte detta att överkomplicera allting?

Jag förstår ditt resonemang men att nyttja projektredovisning känns för mig som en överdrift.

Det är dessutom svårt då vi pratar om hundratals fakturor för de jobb som kommer genomföras under den månadsperioden.

Fast varje jobb är av samma karaktär fast olika pris.

TimFaste

OK! Då säger vi så här. Vi tar en mer manuell väg.

Månad 9 t.ex. (eller närhelst ni nu väljer) så har ni ett ledningsmöte. I ett Excelark har ni lagt in projekten. Där finns en kolumn för fakturerat förskott. Kolumner för nedlagd tid och utgifter som hör till projekten totalt eller per projekt. Tid x lön inkl sociala kostn x omkostnadspåslag.

Då får ni ett netto som är lika med erhållna förskott minus nedlagda kostnader. Ni ser också hur projekten går ihop. Då bör ni också kunna se om mer än bolagets halva aktiekapital är förbrukat.

CiteraOm man ska bokföra "korrekt" antar jag att fakturorna ska konteras som "förskott från kund": 2420.
Men gör vi på detta vis kommer vår balansräkning se helt tokig ut och inte dröja länge förrän en kontrollbalans behöver göras.

Ni kan alltså välja att bokföra helt korrekt enligt ovanstående modell och samtidigt låta er interna kontroll avgöra om en särskild balansräkning (s.k. kontrollbalansräkning) behöver upprättas eller inte.

/tim

TimFaste

En annan sak att tänka på är momsen (ursäkta - det är lite "off topic"). Om ni så väljer behöver ni inte redovisa momsen på förskott förrän ni antingen fått betalt eller att tjänsten är levererad (vilket som nu kommer först)!

Det är på samma sätt med ingående moms på förskott. Den FÅR INTE dras förrän i den månad den är betald eller eller i den månad tjänsten är helt levererad (också här vilket som nu kommer först).

/tim

Vertuu

Tack så mycket för hjälpen!
Momsen har vi koll på.

Om vi säger så här: Vårt företags alla inkomster (99%) kommer från denna månadsperiod.

Detta borde förenkla allting avsevärt. Så länge kostnaderna inte överstiger erhållet förskott från kunder vid någon tidpunkt: Kan man inte då helt enkelt fastställa att någon kontrollbalans inte behöver göras?

TimFaste


Vertuu

Snabb fråga igen :)

Denna kontering på en faktura på 10950 kr som skickas borde vara korrekt:

1510 Debet 10950
2420 Kredit 10950

När betalningen sen kommer in på bankgiro:
1510 Kredit 10950
2420 Debet 2190
2611 Kredit 2190

Förutsatt att vi bokför momsen vid betalningstillfälle. Stämmer allt det här?

TimFaste

Det ser rätt ut.

Hur tar du fram momsredovisningen? Med hjälp av bokföringsprogrammets rapport?

Vertuu

Yes jag kör med visma administration där det är enkelt att ta fram rapporter.

TimFaste

Usch jag ser att jag inte kollat din kontering tillräckligt mycket!  :-[

Faktureringen:
1510 Debet brutto
2420 Kredit netto
2618 Kredit moms

Betalningen:
1510 Kredit brutto
1930 Debet brutto (eller vilket konto som nu används för bank-/plusgiro)
2618 Debet moms
2611 Kredit moms

F-låt så mycket!!!  :-[

/tim