Värdering av onoterade aktier  (läst 6576 gånger) Skriv ut

1 B


Anna-Lott  oktober 06, 2016, 04:16:08 PM

Hej,
Ett AB äger aktier i ett onoterat bolag. Dessa är bokförda som finansiella anläggningstillgångar.

Hur värderar man dessa aktier i bokslutet. Jag kan läsa mig till att nedskrivning får ske men jag hittar ingenstans om HUR man värderar dessa aktier. Vad bestämmer värdet?

Om man skriver ner värdet på dessa aktier, hur bokförs det då och hur ska detta sedan se ut i deklarationen och årsredovisningen sedan?

Många frågor blev det, hoppas någon orkar svara :)

Loggat


Fredrik Stigsson  oktober 07, 2016, 08:46:24 AM

Hej!

Hur värderar man dessa aktier i bokslutet. Jag kan läsa mig till att nedskrivning får ske men jag hittar ingenstans om HUR man värderar dessa aktier. Vad bestämmer värdet?
Onoterade aktier värderas med hjälp av de värderingsmetoder som finns på marknaden enligt K2-rekommendationen. Man kan exempelvis värdera ett företag genom att beräkna substansvärdet, avkastningsvärdet eller genom att diskontera framtida kassaflöden. En substansvärdering ger den mest försiktiga värderingen då en sådan här värdering inte innehåller så mycket uppskattningar som de andra värderingsmetoderna. Substansvärdet är värdet av justerat eget kapital när tillgångar och skulder har värderats till verkligt värde, med justerat eget kapital menas eget kapital plus 78 % (1 - bolagsskatt) av obeskattade reserver.

Utdrag från kapitel 11 i K2-rekommendationen för aktiebolag
11.15. Vid en nedskrivningsprövning ska det redovisade värdet på en finansiell anläggningstillgång som saknar noterad kurs jämföras med ett värde beräknat enligt de metoder som används på marknaden för att värdera respektive typ av tillgång.

Om man skriver ner värdet på dessa aktier, hur bokförs det då och hur ska detta sedan se ut i deklarationen och årsredovisningen sedan?
Hur det här bokförs beror på om innehavet är ett koncernföretag, ett intresseföretag eller ett annat företag. Om vi antar att det handlar om ett dotterföretag där det ägande företaget innehar mer än 50 % av rösterna.

1318 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag; Kredit; 10 000
8072 Nedskrivningar av andelar i dotterföretag; Debet; 10 000

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar är inte skattemässigt avdragsgilla. Uppskrivningar, kapitalvinster och utdelningar avseende näringsbetingade andelar är inte skattepliktiga i inkomstdeklarationen. Nedskrivningar och kapitalförluster avseende näringsbetingade andelar är inte skattemässigt avdragsgilla i inkomstdeklarationen.

Loggat