Forumnyheter:

Nytt forum om bokföring!

Huvudmeny

Måste vi upprätta koncernredovisning?

Startat av Sam_lapp, oktober 03, 2007, 10:03:15 AM

Föregående ämne - Nästa ämne

Sam_lapp

Hej!
Vi har ett mindre aktiebolag som omsätter 10 miljoner och har 3 anställda. Vi har precis köpt ett annat aktiebolag som omsätter 2 miljoner och har en anställd. Vi har köpt hela företaget och nu undrar jag om vi måste upprätta koncernredovisning?

Fredrik Stigsson

En koncern är en sammanslutning av företag där det finns ett moderföretag som har röstmajoritet (>50%) i ett eller flera dotterföretag. Ditt företag är därför moderbolag i en koncern.

Ett moderbolag behöver dock inte upprätta koncernredovisning om moderföretaget och dess samtliga dotterföretag omfattas av en koncernredovisning upprättad och reviderad enligt lagstiftning som har tillkommit i enlighet med Europeiska gemenskapernas direktiv (83/349/EEG) eller på likvärdigt sätt av ett överordnat moderföretag eller om koncernen är att anse som en mindre koncern. En mindre koncern är en koncern där inga andelar eller skuldebrev hos samtliga företag i koncernen handlas på en reglerad marknad och inte är en större koncern. En större koncern är en koncern som uppfyller minst ett av följande tre krav:

* Medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50
* Koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor
* Koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor

Utifrån den information som jag fått ifrån dig så kan jag inte avgöra huruvida ert företag måste upprätta koncernredovisning men utifrån min information kan du förhoppningsvis avgöra det här själv.