Forumnyheter:

Nytt forum om bokföring!

Huvudmeny

Justering av vinst mellan koncernbolag

Startat av bokföraren, april 06, 2009, 07:50:37 PM

Föregående ämne - Nästa ämne

bokföraren

Hej, jag har precis blivit inkopplad för att göra de sista posterna i årsbokslut i två bolag (moder och dotter).
Om man i moderbolaget har en liten vinst (ca 175´) och skulle vilja justera det med dotterbolaget som gör flera miljoner i förlust för att slippa skatt kan man då tex justera en ränteintäkt koncernbolag (8300) mellan bolagen på mitt eget bevåg eller skall det föregås ett styrelsemöte eller så?

Fredrik Stigsson

Hej!
Om du skall utjämna resultat mellan koncernbolag genom ränteintäkter och räntekostnader så måste detta vara en marknadsmässig transaktion som grundar sig på ett låneavtal mellan de båda bolagen.

Det vanligaste för att utjämna resultat mellan koncernbolag är genom att lämna och erhålla koncernbidrag, detta är dock inget du skall göra på eget bevåg utan måste ha fått klartecken från de inblandade bolagen samt att en verklig överföring av pengar måste ske. Moderföretaget måste minst äga 90 % av andelarna i dotterföretaget för att koncernbidrag skall kunna ske mellan bolagen.

Utdrag från 35 kap. Koncernbidrag i Inkomstskattelagen:
Huvudregel
1 § Koncernbidrag ska dras av hos givaren och tas upp hos mottagaren, om förutsättningarna för avdrag i detta kapitel är uppfyllda. Med koncernbidrag avses inte en ersättning som är en utgift för givaren för att förvärva eller bibehålla inkomster. Lag (2007:1419).

2 § Med moderföretag avses i detta kapitel ett företag som äger mer än 90 procent av andelarna i ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening och som är
- ett svenskt aktiebolag,
- en svensk ekonomisk förening,
- en svensk sparbank,
- ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag,
- en svensk stiftelse som inte omfattas av bestämmelserna om undantag från skattskyldighet i 7 kap., eller
- en svensk ideell förening som inte omfattas av bestämmelserna om undantag från skattskyldighet i 7 kap.
   Med helägt dotterföretag avses i detta kapitel det företag som ägs av moderföretaget enligt första stycket.

Bidrag mellan moderföretag och helägt dotterföretag
3 § Ett koncernbidrag från ett moderföretag till ett helägt dotterföretag eller från ett helägt dotterföretag till ett moderföretag ska dras av under förutsättning att
1. varken givaren eller mottagaren är ett privatbostadsföretag eller investmentföretag,
2. både givaren och mottagaren redovisar bidraget öppet i självdeklarationen vid samma års taxering,
3. dotterföretaget har varit helägt under givarens och mottagarens hela beskattningsår eller sedan dotterföretaget började bedriva verksamhet av något slag,
4. mottagaren inte enligt ett skatteavtal ska anses ha hemvist i en utländsk stat utom i fall som avses i 2 a § andra meningen,
5. näringsverksamheten som koncernbidraget hänför sig till inte är undantagen från beskattning i Sverige på grund av ett skatteavtal, och
6. om bidraget lämnas från dotterföretaget till moderföretaget, utdelning under beskattningsåret från dotterföretaget inte ska tas upp hos moderföretaget. Lag (2008:1064).

Bidrag mellan helägda dotterföretag
4 § Ett koncernbidrag från ett helägt dotterföretag till ett annat helägt dotterföretag till samma moderföretag ska dras av, om de förutsättningar som anges i 3 § 1-5 är uppfyllda och
1. moderföretaget är ett investmentföretag,
2. utdelning under beskattningsåret från det dotterföretag som ger koncernbidraget inte ska tas upp av moderföretaget, eller
3. utdelning under beskattningsåret från det dotterföretag som tar emot koncernbidraget ska tas upp av moderföretaget. Lag (2007:1419).