Avskrivning inventarier  (läst 30587 gånger) Skriv ut

1 B


LilyAnn  november 13, 2010, 09:05:33 AM

Hej

Har precis startat företag och köpt inventarier, i september. Nu ska jag göra ett bokslut, hur ska jag göra avskrivning för dessa då
de inte är ett år gamla, ens?

Loggat


Fredrik Stigsson  november 18, 2010, 09:44:44 AM

Hej,

du kan skriva av varje inventarie för tiden från och med inköpsdatum till och med bokslutsdatum. Om du köper in en inventarie den 13 september och har bokslutsdatum den 31 december år 2010 så kan du beräkna avskrivningen enligt nedan om vi antar en avskrivningstid om 5 år.

Inköpspris 100 000
Datum sedan senaste avskrivningen: 2010-09-13
Helt avskriven: 2015-09-12 [2010-09-13+(5*365)]
Avskrivningsunderlag: 100 000
Periodens avskrivning: 5 972 [(100000/((2015-09-12)-(2010-09-13))*((2010-12-31)-(2010-09-13))]

Beräkningarna är gjorda i Excel (blir lättare att räkna med datum då), du kan ju göra det enklare för dig genom att räkna på hela månader och dividera avskrivningsunderlaget med 60 månader (5*12).

Loggat


Cordula  november 22, 2010, 07:15:37 PM

Enligt min uppfattning spelar det ingen roll när under året man köpte inventariet, det skrivs av med hela årsbeloppet i alla fall. Har inventariet kostat 100.000 Sek och skrivs av på 5 år skulle jag därför skriva av 20.000 Sek. Och det även om du köpte det den 31 dec.

Loggat


TimFaste  november 22, 2010, 08:06:54 PM

Hej Cordula: Vi får kanske vara lite försiktiga med "uppfattningar" när det gäller det här.

Första frågan blir vilka redovisningsprinciper får jag tillämpa och därefter blir det en fråga om vilken av de möjliga principerna jag väljer att tillämpa.

Om jag t.ex. får tillämpa de s.k. K1-reglerna för enskilda näringsidkare så kan jag ändå välja att inte göra det! Jag kan tillämpa allmänna regler enligt Bokföringslagen och tillämpliga anvisningar från BFN. Sedan kanske valet tyvärr också till en del styrs av vilket stöd jag har - eller saknar - i mitt affärssystem.

Loggat


mikaelgreen  november 22, 2010, 10:12:34 PM

Nu ska vi se om jag kommer ihåg detta rätt. Men är det inte så att man skiljer på skatterättsliga och civilrättsliga avskrivningsregler? (nu blir det lite lagspråk, men se sista stycket för en simpel modell)

Civilrättsligt handlar mycket om hur mycket du bör skriva av. Och det finns ett gäng modeller, där den enklaste är linjär avskr över fem år, dvs 20% om året. Egentligen börjar avskr den dag man köper prylen, men det är väl inget som hindrar att man skriver av mer första året. Civilrättsligt, alltså.

Skatterättsligt handlar mycket om hur mycket man får skriva av. Det finns det 2 regler: 30-regeln och 20-regeln. Enligt 30-regeln måste restvärdet efter avskrivningar vara minst 70% av restvärdet vid årets ingång plus anskaffningar. Max 30% avskr första året, alltså. Enligt 20-regeln kan man skriva av upp till 20% av anskaffningsvärdet varje år. Man kan varje år välja den regeln som passar bäst. Dessa regler påverkas aldrig av när på året man köper saken. Däremot justeras procentsatserna vid förkortat eller förlängt år.

Så hur gör man då? Personligen gillar jag enkla modeller, så jag kör oftast 20% avskrivning varje år oavsett anskaffningstidpunkt. Om man har ett behov av att få ned resultatet kan man kolla om de skatterättsliga reglerna tillåter en snabbare takt. Skillnaden blir då överavskrivning, men det är överkurs.

Så jag skulle hålla det enkelt och köra på Cordulas modell - 20% per år. Beklagar djupdykningen! :)

Micke   

Loggat


TimFaste  november 23, 2010, 09:43:46 AM

Om vi nu tar en enskild näringsidkare som kan och vill följa K1 gäller följande:

För det första behöver inte någon anskaffning som understiger ett halvt prisbasbelopp tas upp som inventarie.

För det andra behöver inte någon anskaffning som har en beräknad ekonomisk livslängd som är mindre än tre år tas upp som inventarie.

Bokföringsnämndens har i anvisningarnas kommentarer till kapitel 6 skrivit nedanstående:

Avskrivningar, avyttringar och utrangeringar av maskiner och inventarier
(punkt 6.37-6.38)
Maskiner och inventarier värderas och skrivs av på samma sätt som sker vid beskattningen. Det innebär att räkenskapsenlig avskrivning eller restvärdeavskrivning kan tillämpas vid beräkning av lägsta tillåtna värde. ... Om avskrivningsunderlaget uppgår till högst 5 000 kronor så får hela det bokförda beloppet skrivas av (se 18 kap. 13 § IL).
Maskiner och inventarier ska alltså skrivas av i en klumpsumma. Vid anskaffningen värderas de individuellt men bokförs sedan på ett konto. De inventarier som finns vid årets början är bokförda på detta konto. Här bokförs även utgifter för under året anskaffade inventarier och maskiner och försäljningsinkomster från försäljningar av maskiner och inventarier. Värdet på inventariekontot innan årets avskrivning beräknas är avskrivningsunderlaget.
Om avskrivningsunderlaget innan årets avskrivning har beräknats uppgå till högst 5 000 kronor så får värdet på maskiner och inventarier tas upp till noll kronor. Hela avskrivningsunderlaget kommer då att utgöra årets avskrivning. Det framgår av 18 kap. 13 § IL. Uppgår avskrivningsunderlaget till mer än 5 000 kronor räknas det värde ut som inventarierna får tas upp till enligt räkenskapsenlig avskrivning eller restvärdeavskrivning. Det värde som företagaren kommer att ta upp maskiner och inventarier till skattemässigt är även det värde de ska bokföras till vid årets slut. Årets avskrivning blir mellanskillnaden mellan detta värde och det som redan är bokfört på kontot, dvs. värdet vid årets början plus utgifterna för nyanskaffning minus inkomsterna för försäljning. Se punkt 7.4 och punkt 7.9.


Med andra ord. I det här exemplet - K1 reglerna - så kan man alltså skriva av 20 % eller rentav 30 % första året oavsett hur sent på året anskaffningen gjorts. Cordula har rätt! Men med lag och anvisning som grund - inte bara en uppfattning. (Förlåt mig Cordula, men jag är en grinig gammal gubbe! Alltså medlem i 3G!)

Om vi kommer upp i allmänna regler eller väljer att tillämpa K2 och K3 på så sätt att vi skiljer mellan den verkliga värdeminskningen och den som Inkomstskattelagen tillåter så gör vi naturligtvis på ett annat sätt!

Loggat


Kiki  december 06, 2010, 10:44:01 AM

Någon fundering om det här med att få skriva av hela beloppet oberoende när inventarier köptes.
Som jag förstått skriver man av periodvis när man har brutet räkenskapsår, som vid LilyAnn säger att hon/han just har startat verksamheten. Men har man ett helt år exempelvis, då spelar det ingen roll när det köptes in någon inventarie. Skulle betyda att jag skulle använda mig i LilyAnns fall av bokförings förslag snarare än Cordulas.

Eller?? ???

Loggat


TimFaste  december 06, 2010, 04:50:17 PM

Maxgränserna för avskrivningar påverkas inte av huruvida man har kalenderår som räkenskapsår eller har bokslut 30/4, 30/6 eller 31/8.

Däremot har t.ex. det första räkenskapsårets längd en mycket stor betydelse. Lägsta bokförda värde = 70 % (alltså avskrivning 30 %) gäller för 12 månader.

Om räkenskapsåret t.ex. är 18 månader, så blir lägsta bokförda värde 55 % (alltså avskrivning 45 %). Ett räkenskapsår som är 6 månader innebär därmed ett lägsta värde om 85 % (alltså avskrivning 15 %).

Loggat


Kiki  december 06, 2010, 05:41:13 PM

Jag kanske har uttryckt mig inte helt korrekt. men det är det jag menar, det här med det första räkenskapsåret. För det är ju just det vad LilyAnn frågade om jag fattar rätt? Har startat verksamheten i September och gör bokslut nu, då går det väl inte att använda sig av det vad Cordula sa eller hur?

Loggat


TimFaste  december 07, 2010, 10:02:51 AM

Om verksamheten startade i september så är 90 % av anskaffningsutgiften lägsta bokförda värde enligt huvudregeln (100 - (4 x 30 / 12).

Jag var ute och letade på Skatteverkets hemsida angående förenklat bokslut och räkenskapsår som är kortare än 12 månader, men jag hittade ingen bra länk. Kollade däremot i mitt deklarationsprogram och det tillämpade ovanstående regel också på det förenklade bokslutet. Så jag drar slutsatsen att principen är tillämplig på alla bokslut oavsett om det är K1 eller Allmänna regler.

Loggat


Cordula  december 13, 2010, 05:44:11 PM

Det med reglerna för längre eller kortare startår visste jag inte. Tack.

Loggat