Forumnyheter:

Nytt forum om bokföring!

Huvudmeny

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg gjorda i tavlor som du har tillgång till.

Visa inlägg

Meddelanden - Fredrik Stigsson

#1246
Hej!
Det går att lösa det här på två sätt, utbetalningen till den anställde kan göras direkt eller via löneutbetalningen, bokföringen skiljer sig åt i dessa två fall:

1. Utbetalning till den anställde via lönen:

Kvittot från den anställde, flygbiljett 1 060 varav 60 är moms

2821 Löneskulder; Kredit; 1060
2640 Ingående moms; Debet; 60
5812 Flygbiljetter; Debet; 1000

Löneutbetalning, Bruttolön om 10000, 31% och arbetsgivaravgift 3242.

1930 Checkräkning; Kredit; 7960 (6900+1060)
2710 Personalskatt; Kredit; 3100 (0,31*10000)
2821 Löneskulder; Debet; 1060 ([Alternativt: 7390 Övriga kostnadsersättningar; Debet; 1060 om du inte får något kvitto från den anställde så skall du bokföra detta på 7390 och då får den anställde göra avdrag för flyget i sin deklaration)
7210 Löner tjänstemän; Debet; 10000
2730 Sociala avgifter; Kredit; 3242 (10000*0,3242)
7510 Sociala avgifter; Debet; 3242 (10000*0,3242)

2. Utbetalning direkt till den anställde, överföring, kvittot för flygbiljetten utgör underlag, 1060 varav 60 är moms

1930 Checkräkning; Kredit; 1060
2640 Ingående moms; Debet; 60
5812 Flygbiljetter; Debet; 1000

Eller:
Flygbiljettskvittot; 1060 varav 60 är moms

2821 Löneskulder; Kredit; 1060
2640 Ingående moms; Debet; 60
5812 Flygbiljetter; 1000

Utbetalning till den anställde:

1930 Checkräkning; Kredit; 1060
2821 Löneskulder; Debet; 1060

#1247
Löpande bokföring / SV: Bokföring av inbrott/stöld
oktober 08, 2007, 09:54:07 AM
Citat från: Danlih skrivet oktober 07, 2007, 09:51:27 PM
Men hur gör jag med lagret?
Så här ser det ut just nu (1469 är jag lite osäker på men det är ingående balanser från förra året)

Konto Kontobenämning                Saldo
1460  Lager varor                       0
1469  Förändring av handelsvaror    29734
4010  Inköp material och varor      13556
4960  Förändring av handelsvaror        0


Mvh Danilh


Hej!
Tråkigt det där med stölden.

Du kommer i och med det här bokföra en inventering av ditt varulager (lagervärdering). Jag personligen brukar inte bokföra in lagret på konto 1469 utan använder i stället konto 1460 för att bokföra lagret. I och med att ditt lager i och med stölden av ditt varulager är värt 0 SEK så skall du bokföra "bort" saldot på konto 1469 Förändring av handelsvaror så att kvarvarande saldo blir 0, motkontering görs mot konto 4960. På konto 1469 är det ett debetsaldo och därför skall 29734 krediteras på konto 1469.

Så här skall konteringen göras:
1469 Förändring av handelsvaror; Kredit; 29 734
4960 Förändring av handelsvaror; Debet; 29 734

Vid nästa inventering av varulagret så kan du bokföra den på följande vis, kvar i lager exempelvis 10 000
1460 Lager av handelsvaror; Debet; 10 000
4960 Förändring av handelsvaror; Kredit; 10 000

Vid näst nästa inventering av varulagret så kan du bokföra den på följande vis, kvar i lager exempelvis 4 000, saldo på 1460 är 10 000, lagret minskar med 6 000
1460 Lager av handelsvaror; Kredit; 6 000
4960 Förändring av handelsvaror; Debet; 6 000

Bokföra lagervärdering
#1248
Det är normalt ingen moms på uthyrning av lokaler, huvudregel. Man kan dock ansöka om frivillig skatteskyldighet för moms vid uthyrning. Om man inte tar ut moms från hyresgästerna så får man inte heller avdrag för momsen som ingående moms på inköp och utgifter för lokalerna. Momsen bokförs då som en kostnad. När man har både momspliktig verksamhet och momsfri verksamhet kallas det för blandad verksamhet. Du får avdrag för momsen som ingående moms för inköp som görs till den momspliktiga verksamheten men inte till den momsfria verksamheten (Lokaluthyrning). Om man hyr ut till privatpersoner är det verkligen att föredra att man inte tar ut någon moms. Om uthyrning sker till företag kan man däremot ansöka om frivillig skatteskyldighet för moms vid uthyrning. För att man skall kunna ta ut moms måste man ha fått ett beslut från skatteverket om att det är okej att ta ut moms.
#1249
En koncern är en sammanslutning av företag där det finns ett moderföretag som har röstmajoritet (>50%) i ett eller flera dotterföretag. Ditt företag är därför moderbolag i en koncern.

Ett moderbolag behöver dock inte upprätta koncernredovisning om moderföretaget och dess samtliga dotterföretag omfattas av en koncernredovisning upprättad och reviderad enligt lagstiftning som har tillkommit i enlighet med Europeiska gemenskapernas direktiv (83/349/EEG) eller på likvärdigt sätt av ett överordnat moderföretag eller om koncernen är att anse som en mindre koncern. En mindre koncern är en koncern där inga andelar eller skuldebrev hos samtliga företag i koncernen handlas på en reglerad marknad och inte är en större koncern. En större koncern är en koncern som uppfyller minst ett av följande tre krav:

* Medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50
* Koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor
* Koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor

Utifrån den information som jag fått ifrån dig så kan jag inte avgöra huruvida ert företag måste upprätta koncernredovisning men utifrån min information kan du förhoppningsvis avgöra det här själv.
#1250
Citat från: Ola_Karlsson skrivet oktober 01, 2007, 08:09:40 PM
Hej!
Är en nyutexaminerad ekonom som har hand om bokslutet för ett mindre aktiebolag. Jag undrar vilka möjligheter det finns till att minska skatten i företaget, vill imponera lite på det nya jobbet.

Ola

I ett aktiebolag har man möjlighet att göra skattemässiga överavskrivningar och avsättning till periodiseringsfond. Skattemässiga överavskrivningar och avsättning till periodiseringsfond klassificeras som bokslutsdispositioner och bokförs under rubriken obeskattade reserver i balansräkningen. Överavskrivningar innebär att du gör avskrivningar på dina tillgångar enligt vad som är maximalt tillåtet enligt skattemässiga regler. Enlig skattemässiga regler kan du maximalt göra avskrivning med 30% av ingående bokfört nettovärde för anläggningstillgångarna eller med 20% per år av totalt anskaffningsvärde för tillgångar, det här kallas för räkenskapsenlig avskrivning. Överavskrivningar måste bokföras i räkenskaperna för att man skall få skattemässigt avdrag för dem. Avsättning till periodiseringsfond kan du göra med 25% av resultatet före avsättning till periodiseringsfond. En avsättning till periodiseringsfond innebär att det skattemässiga resultatet minskar. Avsättning till periodiseringsfond och överavskrivningar är bara tillfälliga skatteförskjutningar dock dessa obeskattade reserver tas upp till beskattning vid ett senare tillfälle. Periodiseringsfonder måste tas upp till beskattning senast det sjätte året efter avsättningen. Numera måste man även betala ränta på ingående värde av avsättning till periodiseringsfonder. Företag som ingår i en koncern kan även lämna koncernbidrag mellan sig för att på så sätt skicka över resultat mellan företag, det finns dock begränsningar hur koncernbidrag får lämnas och detta bör man läsa igenom.

Tänk också på att delägare i fåmansbolag berörs av speciella skattemässiga regler när det gäller hur vinsten i företaget skall beskattas. Med fåmansföretag menas
aktiebolag och ekonomiska föreningar där fyra eller färre delägare (ej inräknat nära släktingar) äger andelar som motsvarar mer än 50 procent av rösterna för samtliga andelar i företaget. Reglerna för beskattning av fåmansföretag kallas för 3:12-regler.

Överavskrivningar
Periodiseringsfonder
3:12-regler
#1251
Hej!
Du kan hitta en mall för årsbokslut på följande webadress: http://www.ekonomiprogram.biz/aktiebolag.htm . Det är en zip-fil som heter aktiebolag.zip som du skall ladda hem, i denna fil finns det en mall i excel och en i word för en årsredovisning. Du kan använda dessa mallar för att få inspiration till ditt bokslut. Du behöver inte använda alla noter som är med i mallen, kraven för vad som skall ingå i en årsredovisning beror på företagets storlek. Kontrollera i Årsredovisningslagen vad som måste finnas med i en årsredovisning för just ditt företag.
#1252
Det spelar ingen roll vem som betalar för företagets utgifter, ägaren eller företaget. När du köper in datorer som du sedan skall sälja i företaget så är det att anse som företagets utgift oavsett vem som betalar för inköpet. Momsen på det här inköpet är avdragsgillt som ingående moms, fakturan eller kvittot från leverantören skall bokföras i företaget. Det finns huvudsakligen två olika sätt att hantera den här transaktionen i bokföringen. Om du bokför inköpet som en egen insättning så uppstår en skuld från företaget till dig som privatperson och du kan sedan betala ut totalbeloppet och bokföra det som ett eget uttag. Du kan också betala ut pengarna från företaget direkt till dig som privatperson och bokföra leverantörens faktura eller kvitto i samband med utbetalningen till dig som privat person.

Exempel:
1. Bokföra inköp som egen insättning, dator som skall säljas vidare, 12 500 SEK inklusive moms
2018; Kredit; 12 500
2640; Debet; 2 500
4010; Debet; 10 000

Ta ut pengarna i form av eget uttag, utbetalas från checkkonto, 12 500 SEK
1930; Kredit; 12 500
2013; Debet; 12 500

2. Pengarna betalas från företaget till ägaren, fakturan bokförs i samband med utbetalningen
1930; Kredit; 12 500
2640; Debet; 2 500
4010; Debet; 10 000

#1253
Löpande bokföring / Eget utlägg med privata pengar
oktober 01, 2007, 01:36:01 PM
När jag köper in datorer från min leverantör så är jag tvungen att betala med kreditkort och eftersom jag inte har något kreditkort på företaget så måste jag betala med privata pengar. Hur blir det med bokföringen och momsen, hur skall jag lösa detta i företagets bokföring. Företagsformen är enskild firma (Enskild näringsidkare).
#1254
Allmänt / Välkommen till ett forum om bokföring!
oktober 01, 2007, 11:38:18 AM
Det här är ett forum där bokföring tas upp till diskussion. Det här forumet är specialiserat på bokföring och meningen med forumet är att man här skall få svar på enklare och mer avancerade frågor relaterat till ämnet bokföring och ekonomiprogram. Registrera er som medlemmar och börja diskutera bokföring redan idag.

Med vänlig hälsning
Gruppen bakom "Ett forum om bokföring"