Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Fredrik Stigsson

: 1 ... 81 82 83 84
1231
Löpande bokföring / SV: Oj, oj - någon som kan hjälpa?!?
« skrivet: januari 09, 2008, 10:08:45 PM »
Hej!
Eftersom ni bokförde en kostnad under förra året som var för hög så innebär det att ni måste justera ned denna kostnad i detta bokföringsåret så att ni bokför en "negativ kostnad" så att säga.

Ex. förra året 17 000 för hyra (momsfri)

2990 Kredit 17 000
5010 Debet 17 000

Detta året om ni "Inte" har rört konto 2990 för detta projekt, 2000 SEK lägre kostnad
2990 Debet 17 000
5010 Kredit 17 000

Detta året om ni har rört konto 2990 för detta projekt, 2000 SEK lägre kostnad

2990 Debet 2000
5010 Kredit 2000

Det skall inte finnas några upplupna kostnader från föregående år för detta projekt kvar under detta året.

1232
Bokslut och årsredovisning / SV: momsen vid årsbokslut
« skrivet: januari 09, 2008, 09:58:03 PM »
Hej!
Du skall avsluta momskontona, kontona för utgående och ingående moms och bokföra skillnaden på konto 1650 Momsfordran eller konto 2650 Momsskuld.

Exempel: Saldo på konto 2611 Utgående moms är -10000 (Kreditsaldo) och saldo på konto 2640 Ingående moms är 5000 (Debetsaldo)

2611 Debet; 10000
2640 Kredit; 5000
2650 Kredit; 5000

1233
Hej!
Underlaget för särskild löneskatt skall tas upp i deklarationen, därefter skall den särskilda löneskatten som är 24,26 % av underlaget för särskild löneskatt betalas till skatteverket tillsammans med andra skatter i deklarationen. Du behöver alltså inte göra mera med det belopp som har bokats i bokföringen, nästa steg blir att ta upp underlaget för särskild löneskatt i deklarationen.


1234
Löpande bokföring / SV: Kontantmetoden obetalda räkningar vid årets slut
« skrivet: december 17, 2007, 06:55:45 PM »
Hej!
Detta utgör en kundfordran under år 2007, du skall alltså bokföra denna inkomsten så här:

1510 Kundfordran; Debet; 5000
2611 Utg moms; Kredit; 1000
3000 Försäljning; Kredit; 4000

Under nästa år när kunden betalar så bokför du detta:

1920 Plusgiro; Debet; 5000
1510 Kundfordran; Kredit; 5000

Det blir en fordran och intäkt under år 2007 och en inbetalning under år 2008. Obetalda leverantörsfakturor skall behandlas som leverantörsskulder på konto 2440.

1235
Löpande bokföring / SV: Lager vs inköp
« skrivet: december 17, 2007, 06:51:14 PM »
Hej!
Det vanligaste är att du bokför lagret vid bokslutet, alltså att du väntar till bokslutet innan du inventerar lagret och bokför att det växer:

Lagerinventering, lagervärdet har ökat med 10 000

1460 Lager av handelsvaror; Debet; 10 000
4960 Lagerförändring handelsvaror; Kredit; 10 000

Denna transaktion minskar alltså kostnaderna för varuinköp under året så att intäkterna och kostnaderna blir korrekt matchade.

1236
Löpande bokföring / SV: inköp för privat bruk
« skrivet: december 17, 2007, 06:48:08 PM »
Hej!
Är det en enskild firma, ett handelsbolag eller kommanditbolag så bokför du privata inköp smidigast som egna uttag:

Exempel, inköp av glasögon för privat bruk 2500 SEK inklusive moms

1931 Företagskort; Kredit; 2500
2013 Eget uttag; Debet; 2500

1237
Skatt och deklaration / SV: redovisning av aktiebolagets (fåmans-) inkomstskatt
« skrivet: december 17, 2007, 06:44:48 PM »
Hej!
När du betalar F-skatt så kan du bokföra det här på ett underkonto till konto 2510 Skatteskuld, exempelvis 2518 Betald F-skatt.

Exempelvis
1940 Bank; Kredit; 5000
2518 Betald F-skatt; Debet; 5000

När du beräknar skatten och bokför årets skatt så kan du bokföra detta på konto 2510 och 8910, exempelvis, årets skatt är 100 000.

2510 Skatteskuld; Kredit; 100 000
8910 Årets skattekostnad; Debet; 100 000

När sedan det avsedda årets skatt debiteras på ditt skattekonto så flyttar du över det avsedda årets betalda preliminärskatt och det avsedda årets skatteskuld till konto 1630, exempelvis:
På skattekontot står det:
Debiterad skatt tax 2007     -100 000
Betald preliminärskatt tax 2007   5000

2518 Betald F-skatt; Kredit; 5000
2510 Skatteskuld; Debet; 100 000
1630 Skattekontot; Kredit; 95 000

Det kan dröja nästan ett och ett halvt år efter att kalenderåret avslutas innan årets skatt debiteras på skattekontot. Exempelvis så kan det dröja till mars 2008 innan årets skatt under år 2006 debiteras på skattekontot.

1238
Bokslut och årsredovisning / SV: lathund för årsbokslut
« skrivet: december 17, 2007, 06:27:14 PM »
Hej!
Ett bokslutsprogram kommer hjälpa dig med att upprätta själva dokumentet "årsredovisningen", så att detta blir snyggt och riktigt. Det är dock ett par bokslutstransaktioner som måste göras innan årsredovisningen kan upprättas:

1. Avstämmningar: Kundfordran, Leverantörsskulder, Bankkonto, skattekonto, Kassan, Momsskuld och/eller momsfordran, personalskulder (sociala avgifter, preliminär skatt) är de viktigaste posterna som skall stämmas av i bokföringen.
2. Lagerinventering och inventering av lager skall eventuellt bokföras.
3. Avskrivningar skall göras på maskiner och inventarier och även bokföras.
4. Periodiseringar av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, förutbetalda intäkter och upplupna kostnader. Förutbetalda kostnader är utgifter som utgör leverantörsskulder under bokföringsåret men som avser nästa bokföringsår, exempelvis Lokalhyra. Upplupna intäkter är intäkter som avser det här bokföringsåret men som faktureras först nästa bokföringsår. Viktigt att tänka på är att intäkter och kostnader skall matcha varandra.
5. Bokföra periodiseringsfonder, 25% av resultatet innan bokslutsdispositioner
6. Beräkna och bokföra årets skatt, hänsyn skall tas till ej skattepliktiga intäkter, ej skattemässigt avdragsgilla kostnader, schablon ränta på ingående värde av periodiseringsfonder
7. Beräkna och bokföra årets resultat.

Checklista eller lathund för bokslut

1239
Skatt och deklaration / SV: löneskatt är samma som särskild löneskatt?
« skrivet: december 06, 2007, 09:49:29 PM »
Hej!
Den finns två olika former av "Särskild löneskatt", särskild löneskatt på förvärvsinkomster (SLF) och särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP). Särskild löneskatt utgår med 24,26% för inkomståret 2007 på det skattegrundande underlaget. Underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader som det gäller i ditt fall skall redovisas i inkomstdeklaration, första sidan på blanketten INK2 för aktiebolag. Särskild löneskatt på pensionskostnader är en avdragsgill kostnad i företaget och skall därför bokföras, du skall beräkna särskild löneskatt på det totala beloppet av betalda premier för er tjänstepensionsförsäkring under bokföringsåret.

Du kan få information om hur du bokför särskild löneskatt på pensionskostnader på: Bokföra pensionsförsäkring

Exempel, totalt betalda premier för tjänstepensionsförsäkring 100 000, särskild löneskatt om 24 260 SEK:

2941 Uppl. särsk löneskatt pens; Kredit; 24 260
7533 Särsk löneskatt pens; Debet; 24 260

1240
Bokslut och årsredovisning / SV: Aktielån
« skrivet: november 26, 2007, 07:38:20 PM »
Hej!
Jag antar att du menar att du lånar aktier, säljer dessa och sedan köper tillbaka aktierna och återlämnar dem till den du lånat av (Blankning).
Krav för aktielån och blankning kan du läsa om på följande hemsida: http://www.avanza.se/aza/kunskapscenter/depahandbok.jsp?page=shght_blankning

Resultat från finansiella placeringar skall i aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag och kommanditbolag deklareras som inkomst av
näringsverksamhet men resultatet skall beräknas enligt regler i inkomstslaget kapital. Skattemässigt resultat bokförs mot konto 8220 och
orealiserade vinster och förluster redovisas mot konto 8320 för att särredovisa det skattemässiga resultatet av aktieplaceringar mot
det bokföringsmässiga resultatet.

Exempel på bokföring:::

1. Upptagande av aktielån om 150 000, avgift på 199:

2491 Aktielån; Kredit; 150 000
1811 Aktier börsnoterade företag; Debet; 150 000
1930 Checkräkning; Kredit; 199
8420 Räntekostnader kortfr skulder; Debet; 199

2. Försäljning av aktierna:
8220 Resultat aktier; Kredit; 150 000
1930 Checkräkning; Debet; 150 000

3. Om du inte vid bokslutsdatum har återköpt aktierna så inventeras innehavet av aktier och då görs följande bokföring:

1811 Aktier börsnoterade företag; Kredit; 150 000
8220 Resultat aktier; Debet; 150 000

Orealiserade vinster eller förluster bokförs så här(orealiserad förlust om 5000):
1817 Värdeförändring, aktier börs; Kredit; 5000
8320 Orealiserade värdeförändringar; Debet; 5000

(Not om ställda säkerheter för aktielån bör göras bland poster inom linjen i balansräkningen)

År 1:
1811 Aktier börsnoterade företag; Saldo: 0
1817 Värdeförändring, aktier börs; Saldo: -5000
1930 Checkräkning; Saldo: +149 801
2491 Aktielån; Saldo: -150 000
8220 Resultat aktier; Saldo: 0
8320 Orealiserade värdeförändringar; Saldo: -5000 (Debetsaldo)

4. Återköp av aktierna
1930 Checkräkning; Kredit; 100 099
8220 Resultat aktier; Debet; 100 099

5. Återlämning av aktier i aktielån:
1811 Aktier börsnoterade företag; Kredit; 150 000
2491 Aktielån; Debet; 150 000

6. Inventering av aktieinnehav vid bokslut visar på att det är noll kronor, bokförs:

1811 Innehav av aktier; Debet; 150 000
8220 Resultat aktier; Kredit; 150 000

7. Bokförda orealiserade vinster eller förluster skall bokföras tillbaka.
1817 Värdeförändring, aktier börs; Debet; 5000
8320 Orealiserade värdeförändringar; Kredit; 5000

År 2:
1811 Aktier börsnoterade företag; Saldo: 0
1817 Värdeförändring, aktier börs; Saldo: 0
1930 Checkräkning; Saldo: +49702
2491 Aktielån; Saldo: 0
8220 Resultat aktier; Saldo: +49901 (Kreditsaldo)
8320 Orealiserade värdeförändringar; Saldo: +5000 (Kreditsaldo)

+Löpande räntekostnader på aktielånet kan bokföras:
1930 Checkräkning; Kredit; 199
8420 Räntekostnader kortfr skulder; Debet; 199

Skattemässigt resultat återfinns på konto 8220.

1241
Löneadministration / SV: Kostnadsersättning till Anställd för dennes utlägg
« skrivet: november 23, 2007, 09:28:17 PM »
Hej!
Det går att lösa det här på två sätt, utbetalningen till den anställde kan göras direkt eller via löneutbetalningen, bokföringen skiljer sig åt i dessa två fall:

1. Utbetalning till den anställde via lönen:

Kvittot från den anställde, flygbiljett 1 060 varav 60 är moms

2821 Löneskulder; Kredit; 1060
2640 Ingående moms; Debet; 60
5812 Flygbiljetter; Debet; 1000

Löneutbetalning, Bruttolön om 10000, 31% och arbetsgivaravgift 3242.

1930 Checkräkning; Kredit; 7960 (6900+1060)
2710 Personalskatt; Kredit; 3100 (0,31*10000)
2821 Löneskulder; Debet; 1060 ([Alternativt: 7390 Övriga kostnadsersättningar; Debet; 1060 om du inte får något kvitto från den anställde så skall du bokföra detta på 7390 och då får den anställde göra avdrag för flyget i sin deklaration)
7210 Löner tjänstemän; Debet; 10000
2730 Sociala avgifter; Kredit; 3242 (10000*0,3242)
7510 Sociala avgifter; Debet; 3242 (10000*0,3242)

2. Utbetalning direkt till den anställde, överföring, kvittot för flygbiljetten utgör underlag, 1060 varav 60 är moms

1930 Checkräkning; Kredit; 1060
2640 Ingående moms; Debet; 60
5812 Flygbiljetter; Debet; 1000

Eller:
Flygbiljettskvittot; 1060 varav 60 är moms

2821 Löneskulder; Kredit; 1060
2640 Ingående moms; Debet; 60
5812 Flygbiljetter; 1000

Utbetalning till den anställde:

1930 Checkräkning; Kredit; 1060
2821 Löneskulder; Debet; 1060


1242
Löpande bokföring / SV: Bokföring av inbrott/stöld
« skrivet: oktober 08, 2007, 09:54:07 AM »
Men hur gör jag med lagret?
Så här ser det ut just nu (1469 är jag lite osäker på men det är ingående balanser från förra året)

Konto Kontobenämning                Saldo
1460  Lager varor                       0
1469  Förändring av handelsvaror    29734
4010  Inköp material och varor      13556
4960  Förändring av handelsvaror        0


Mvh Danilh


Hej!
Tråkigt det där med stölden.

Du kommer i och med det här bokföra en inventering av ditt varulager (lagervärdering). Jag personligen brukar inte bokföra in lagret på konto 1469 utan använder i stället konto 1460 för att bokföra lagret. I och med att ditt lager i och med stölden av ditt varulager är värt 0 SEK så skall du bokföra "bort" saldot på konto 1469 Förändring av handelsvaror så att kvarvarande saldo blir 0, motkontering görs mot konto 4960. På konto 1469 är det ett debetsaldo och därför skall 29734 krediteras på konto 1469.

Så här skall konteringen göras:
1469 Förändring av handelsvaror; Kredit; 29 734
4960 Förändring av handelsvaror; Debet; 29 734

Vid nästa inventering av varulagret så kan du bokföra den på följande vis, kvar i lager exempelvis 10 000
1460 Lager av handelsvaror; Debet; 10 000
4960 Förändring av handelsvaror; Kredit; 10 000

Vid näst nästa inventering av varulagret så kan du bokföra den på följande vis, kvar i lager exempelvis 4 000, saldo på 1460 är 10 000, lagret minskar med 6 000
1460 Lager av handelsvaror; Kredit; 6 000
4960 Förändring av handelsvaror; Debet; 6 000

Bokföra lagervärdering

1243
Löpande bokföring / SV: Vad gäller med momsen när man hyr ut lägenheter?
« skrivet: oktober 03, 2007, 03:49:17 PM »
Det är normalt ingen moms på uthyrning av lokaler, huvudregel. Man kan dock ansöka om frivillig skatteskyldighet för moms vid uthyrning. Om man inte tar ut moms från hyresgästerna så får man inte heller avdrag för momsen som ingående moms på inköp och utgifter för lokalerna. Momsen bokförs då som en kostnad. När man har både momspliktig verksamhet och momsfri verksamhet kallas det för blandad verksamhet. Du får avdrag för momsen som ingående moms för inköp som görs till den momspliktiga verksamheten men inte till den momsfria verksamheten (Lokaluthyrning). Om man hyr ut till privatpersoner är det verkligen att föredra att man inte tar ut någon moms. Om uthyrning sker till företag kan man däremot ansöka om frivillig skatteskyldighet för moms vid uthyrning. För att man skall kunna ta ut moms måste man ha fått ett beslut från skatteverket om att det är okej att ta ut moms.

1244
Koncernredovisning / SV: Måste vi upprätta koncernredovisning?
« skrivet: oktober 03, 2007, 10:36:28 AM »
En koncern är en sammanslutning av företag där det finns ett moderföretag som har röstmajoritet (>50%) i ett eller flera dotterföretag. Ditt företag är därför moderbolag i en koncern.

Ett moderbolag behöver dock inte upprätta koncernredovisning om moderföretaget och dess samtliga dotterföretag omfattas av en koncernredovisning upprättad och reviderad enligt lagstiftning som har tillkommit i enlighet med Europeiska gemenskapernas direktiv (83/349/EEG) eller på likvärdigt sätt av ett överordnat moderföretag eller om koncernen är att anse som en mindre koncern. En mindre koncern är en koncern där inga andelar eller skuldebrev hos samtliga företag i koncernen handlas på en reglerad marknad och inte är en större koncern. En större koncern är en koncern som uppfyller minst ett av följande tre krav:

* Medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50
* Koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor
* Koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor

Utifrån den information som jag fått ifrån dig så kan jag inte avgöra huruvida ert företag måste upprätta koncernredovisning men utifrån min information kan du förhoppningsvis avgöra det här själv.

1245
Skatt och deklaration / SV: Vilka möjligheter finns det till att minska skatten?
« skrivet: oktober 02, 2007, 10:40:40 AM »
Hej!
Är en nyutexaminerad ekonom som har hand om bokslutet för ett mindre aktiebolag. Jag undrar vilka möjligheter det finns till att minska skatten i företaget, vill imponera lite på det nya jobbet.

Ola

I ett aktiebolag har man möjlighet att göra skattemässiga överavskrivningar och avsättning till periodiseringsfond. Skattemässiga överavskrivningar och avsättning till periodiseringsfond klassificeras som bokslutsdispositioner och bokförs under rubriken obeskattade reserver i balansräkningen. Överavskrivningar innebär att du gör avskrivningar på dina tillgångar enligt vad som är maximalt tillåtet enligt skattemässiga regler. Enlig skattemässiga regler kan du maximalt göra avskrivning med 30% av ingående bokfört nettovärde för anläggningstillgångarna eller med 20% per år av totalt anskaffningsvärde för tillgångar, det här kallas för räkenskapsenlig avskrivning. Överavskrivningar måste bokföras i räkenskaperna för att man skall få skattemässigt avdrag för dem. Avsättning till periodiseringsfond kan du göra med 25% av resultatet före avsättning till periodiseringsfond. En avsättning till periodiseringsfond innebär att det skattemässiga resultatet minskar. Avsättning till periodiseringsfond och överavskrivningar är bara tillfälliga skatteförskjutningar dock dessa obeskattade reserver tas upp till beskattning vid ett senare tillfälle. Periodiseringsfonder måste tas upp till beskattning senast det sjätte året efter avsättningen. Numera måste man även betala ränta på ingående värde av avsättning till periodiseringsfonder. Företag som ingår i en koncern kan även lämna koncernbidrag mellan sig för att på så sätt skicka över resultat mellan företag, det finns dock begränsningar hur koncernbidrag får lämnas och detta bör man läsa igenom.

Tänk också på att delägare i fåmansbolag berörs av speciella skattemässiga regler när det gäller hur vinsten i företaget skall beskattas. Med fåmansföretag menas
aktiebolag och ekonomiska föreningar där fyra eller färre delägare (ej inräknat nära släktingar) äger andelar som motsvarar mer än 50 procent av rösterna för samtliga andelar i företaget. Reglerna för beskattning av fåmansföretag kallas för 3:12-regler.

Överavskrivningar
Periodiseringsfonder
3:12-regler

: 1 ... 81 82 83 84